Regulamin świadczenia usług

§ 1 DEFINICJE    
 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem www.potrzebnapomoc.org.pl, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację POTRZEBNA POMOC, z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000951113, NIP: 7011073331
  REGON: 521188109  zwaną dalej „Fundacją”,
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”  określa warunki korzystania z Serwisu,
 3. Zadaniem Serwisu jest:
 • Prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach realizowanych przez Fundację,
 • Wparcie działalności statutowej Fundacji w formie darowizn
 • Kontakt bezpośrednio z pracownikiem Fundacji poprzez formularz kontaktowy.
 1. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisu przez Fundację,
 2. „Dostawcą usługi płatności PRZELEWY24” drogą elektroniczną jest
  PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ulica Pastelowa 8, kod 60-198,
  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
  Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość
  kapitału zakładowego: 5 476 300,00
  zł, wpłacony w całości,
  NIP: 779-236-98-87,REGON: 301345068 zwany dalej Dostawcą, 
 3. Podmiotem
  świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 4. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 5. „Darowizna” – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji, w tym w szczególności w powiązaniu z określoną Zbiórką,

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy stanowi wyłączną własność Fundacji.
 2. Fundacja udostępnia Użytkownikom adres email: biuro@potrzebnapomoc.org.pl przeznaczony do kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego są dobrowolne i bezpłatne.
 5. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 6. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 7. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji, jest zabronione.
 8. Zasady korzystania z własności intelektualnej Fundacji, w tym jej znaków towarowych i udostępnionych banerów każdorazowo będą określane w trakcie kontaktu z Fundacją.

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisu, w tym w celu skutecznego przekazania darowizny, niezbędne jest łącznie:
 2. połączenie z siecią Internet;
 3. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 4. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 5. w przypadku Użytkowników dokonujących darowizny, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 6. Fundacja ma prawo umieszczać w Serwisie materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich.
 7. Fundacja oświadcza, że materiały zamieszczane przez nią w Serwisu, w tym w szczególności opisy Darowizn, mogą być przygotowywane przez Fundację na podstawie informacji przekazanych przez Partnerów, osoby ubiegające się o udzielenie pomocy oraz ich bliskich.

§ 4 DAROWIZNY

 1. Darowizny są publikowane w Serwisu wyłącznie przez Fundację. Darowizny mogą być prowadzone przez Fundację samodzielnie lub we współpracy z Partnerem.
 2. Każda kwota przekazana na rzecz Fundacji za pośrednictwem Serwisów Płatniczych, przelewem na rachunek bankowy lub innymi wskazanymi sposobami stanowi darowiznę na rzecz
  Fundacji i jest niepodlegająca zwrotowi, z wyjątkiem
  sytuacji, które przewiduje prawo. Użytkownicy, którzy
  przekazują darowizny, nie otrzymują od Fundacji żadnych
  świadczeń wzajemnych. Fundacja nie ponosi
  odpowiedzialności za zobowiązania osób trzecich, które
  publicznie zadeklarowały świadczenie na rzecz darczyńców,
  w tym przeniesienie własności rzeczy lub praw w zamian za
  przekazanie darowizny na rzecz Fundacji.
 3. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.” lub „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przelewem na rachunek bankowy Fundacji.
 7. Po zaksięgowaniu Darowizny na koncie Fundacji Użytkownik otrzymuje mailowe powiadomienie.
 8. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Darowizny z wykorzystaniem usługi rozpatrywane będą w trybie określonym w § 15 Regulaminu.
 9. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Fundacji, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Serwisu pośrednictwa finansowego.
 10. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Użytkowników na daną Zbiórkę może być widoczna w Serwisu, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
 11. Użytkownik może przekazywać Darowizny anonimowo.
 12. Darowizny – metody płatności: Fundacja przyjmuje darowizny dokonywane przelewami na rachunek bankowy Fundacji
  a także za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego wymienionych  na stronie internetowej Fundacji.
  Fundacja przyjmuje również darowizny rzeczowe.
 13. Wszelkie darowizny rzeczowe przekazane Fundacji stają się jej
  własnością.
 
 

§ 5 DANE OSOBOWE

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie – Polityka prywatności serwisu.

 

§ 6 REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi portalu www.potrzebnapomoc.org.pl  przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania serwisu.
 2. Reklamacje można złożyć drogą elektroniczną, na adres e-mail Fundacji biuro@potrzebnapomoc.org.pl  lub w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Fundacji
 3. Fundacja zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub, jeśli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres podany w piśmie.
 4. W przypadku reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie w tym Serwisów Płatniczych, do których dostęp jest związany z korzystaniem z Portalu, Fundacja informuje, że reklamacje te będą rozpatrywane przez te osoby trzecie zgodnie z regulaminami świadczenia usług przez te osoby.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)
 3. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Fundacją a Partnerami, wynikłych w związku ze świadczeniem przez Fundację usług w ramach Serwisu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Warszawie – postanowienie nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.14

Translate »